Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева, европейско и национално съфинансиране и ще играе изключително важна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики. Основните различия спрямо предходния период са значителни. Програмата ще подкрепи реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е единствената нова сред оперативните програми в България, тъй като не е съществувала такава в миналия програмен период. Програмата цели осигуряването на подкрепа за научни постижения, в това число мерки за стимулиране на новите поколения висококвалифицирани специалисти да не напускат страната, като се отваря врата за сътрудничеството между бизнеса и науката и се ревизира системата за кариерно развитие.

Достигането на по-конкурентна икономика чрез интелигентен растеж е заложено в четирите приоритетни оси на програмата:

Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие
Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот
Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване
Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Примерни допустими дейности:

  • Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, вкл. обновяване на сградния фонд, материалната база и закупуване на оборудване;
  • Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура и на съществуващите учебно-изследователски лаборатории на научни институти и висши учебни заведения, които провеждат изследвания в области, съответстващи на регионалните и националните икономически и социални предизвикателства;
  • Създаване и модернизиране на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/ разпределени възли на паневропейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура

Бенефициенти

Публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИРД
(включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).

Програмите за трансгранично сътрудничество, по които България може да кандидатства са 5 – по една програма за сътрудничество с всяка съседна на страната ни държава, включително и Дунавско партньорство, което обединява всички държави по поречието на река Дунав.

Програма за ТГС между България и Румъния

Програма за ТГС между България и Гърция

Програма за ТГС между България и Сърбия

Програма за ТГС между България и Македония

Програма за ТСГ между България и Турция

Съвместна оперативна програма Черноморски басейн

Транснационална програма Дунав

Програмата е съобразена с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство, включващи рибарство, аквакултура, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика.

Общият финансов ресурс за изпълнение на мерките е 113 543 227 евро.

По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите.

В Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 са заложени 6 приоритета и съобразно тях допустимите за финансиране проекти са разделени в 23 мерки.

Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход

Мярка 1.2. Здраве и безопасност

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Мярка 1.4.Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете.

Мярка 1.5.Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси.

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейност.

Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов.

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки.

Мярка 1.9. Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми.

Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

Мярка 2.1. Иновации

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура.

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури.

Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури.

Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение.

Мярка 3.2. Събиране на данни

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Мярка 4.2. Изпълнение на стратегиите за ВОМР:

Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването.

Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара.

Мярка 5.2. Помощ за съхранение

Мярка 5.3. Предлагане на пазара

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

Приоритет 6: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

Допустими бенефициенти:

Признати научни или технически органи; Публично-правни органи; Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Рибарски организации или други колективни бенефициенти; Oрганизации на производителите.

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г., е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането целите на стратегията „Европа 2020“.

Новата програма ще използва опита, придобит чрез прилагането на Инициативата JEREMIE в България през програмния период 2007-2013, като улесни достъпа до финансиране на МСП, чрез предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент, комбиниращ средства от Хоризонт 2020, COSME и ЕФРР, в сътрудничество с ЕИБ / ЕИФ, с цел генериране на допълнително кредитиране за МСП.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката. Бюджетът на новата оперативна програма е в размер на 102 млн. евро, които изцяло са предоставени от Европейския съюз по линия на Европейския фонд за регионално развитие, тъй като не се изисква национално съ-финансиране. Парите са заделени от средствата по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на финансови инструменти. Портфейлите от заеми освен със средства по оперативната програма, ще бъдат гарантирани и със средства от COSME/HORIZON 2020, както и с ресурс на Европейския Инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

В рамките на Инициативата за МСП, в България се предвижда да се изпълнява един гаранционен продукт. Продуктът включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП, който ще се изпълнява при по-облекчени условия в сравнение с прилагания по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен продукт.

В момента в напреднала фаза са преговорите между Управляващия орган и Европейски инвестиционен фонд за подписването на Финансово споразумение, което ще уточни специфичните условия на участие в Инициативата за МСП

Инициативата за МСП е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС.