Основна цел на Националния иновационен фонд е да насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса.

Целта на фонда е да се насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, инициирани и реализирани в добре работещи предприятия с цел разработване на нови или усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност.

Типове проекти за субсидиране:

- Научно-изследователски развойни проекти, съсредоточени върху техническото развитие на нови продукти, процеси или услуги или значително усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги; Максималният размер на финансовата помощ е 500 000 лв.

- Проекти за техническа осъществимост, които изследват възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен проект; Максималният размер на финансовата помощ e 50 000 лв.

Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт, услуга или процес.

Допустими разходи:

  • Разходи за възнаграждения;
  • Разходи за амортизация на инструменти/оборудване;
  • Разходи за подизпълнители;
  • Разходи за материали и консумативи;
  • Разходи за права върху интелектуална собственост;
  • Разходи за одит
  • Разходи за командировки в чужбина

Бенефициенти
В конкурса за подбор на проекти може да участва предприятие - самостоятелно или съвместно с други предприятия и/или изследователски организации от държави-членки на Европейския съюз.

Предприятията, кандидатстващи като координатор на проектa, трябва да са регистрирани в България търговци, по смисъла на Търговския закон.
В конкурса могат да участват и млади иновативни предприятия, ако разходите им за НИРД представляват най-малко 15% от общия размер на разходите за дейността им през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта.
Висши училища и научни организации участват чрез своите представители по закон.

Финансиране
Интензитетът на помощ, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:
· 50% - за индустриални научни изследвания;
· 25% - за експериментално развитие.
Като при определени условия схемата предвижда и по-голямо финансиране.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. ще предоставя финансова помощ в следните направления:

1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“;
3. „Събиране на реколтата на зелено“;

4. „Инвестиции в предприятия“

Общият бюджет на програмата е 133 млн. евро

Програмата предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните дейности:
1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози;
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
а) смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез практики за: – изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
– изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.

Максималният размер на финансовата помощ за мярката е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.

МЯРКА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз (ЕС), най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната сред, като:
а) рекламни кампании – сценарий, изработване и разпространение на телевизионни и радиоклипове, разходи за дизайн, изработване и разпространение на билбордове, разходи за реклама и популяризиране в печатни и електронни издания за обявление на дадено събитие;
б) рекламни материали – дизайн, отпечатване и разпространение на рекламни материали;
в) печатни рекламни издания – разходи за публикации в печатни и електронни издания на статии и материали, свързани с изпълнението на промоционалния проект;
г) рекламни дейности в търговски обекти – наемане на щанд, площи, техническо оборудване и персонал;
д) организиране на срещи с вносители, дистрибутори и други търговци;
е) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от трети държави (търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, международни журналисти, отразяващи теми, свързани с вино);
ж) провеждане в трети държави на дни, посветени на вина, произведени в ЕС, чрез покана на заинтересовани представители (търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти);
з) дизайн и поддържане на уебсайтове за популяризиране и разпространение на информация;
и) дегустации – представяне на продукта;
к) организиране и провеждане на посещения на винени туристически дестинации в България;
2. участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите, разходи за наемане на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, декориране на щанд и площи, създаване на база данни, интернет, както и за закупуване на материали;
3. при организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство, като разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, създаване на база данни и осигуряване на интернет достъп;
б) организиране на работни срещи, тематични вечери – дегустации и семинари;
4. при организиране и провеждане на действия, свързани с проучване на нови пазари, необходими за разширяване на възможности¬те за реализация на пазара, като разходи за извършване на пазарни, икономически, технически и маркетингови проучвания;
5. при организиране и провеждане на действия, свързани с проучване с цел оценка на резултатите от действията на мерките за популяризиране и информиране, като разходи за:
а) извършаване на изследвания за резултатите от действията за насърчаване на всеки пазар или проект изцяло;
б) изготвяне на доклади относно мерките за насърчаване;
в) провеждане на одити на изпълнението на промоцията на всеки пазар или проект.

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 80 % от стойността на допустимите разходи. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с не по-малко от 20 % от стойността на допустимите разходи. Не подлежат на национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки. В тези случаи кандидатите участват във финансирането на предложените от тях проекти с не по-малко от 50 % от действителните разходи.

МЯРКА „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО“

По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се подпомага извършването на резитби, с които се отстраняват или унищожават напълно зелени, все още неузрели гроздове, за намаляване до нула на добива от даден лозарски имот.

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата от преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

По мярка „Инвестиции в предприятия“ се подпомага производството във винарски предприятия на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
Подпомагането по мярката по ал. 1 обхваща дейности за производството на лозаро-винарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното. Дейности, финансирани по реда на тази глава, не могат да получават финансиране по други национални или европейски мерки.

Допустими за подпомагане дейности са:
1. изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост по отношение на:
а) контрол на температурата;
б) инфраструктурата на избеното помещение;
2. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
а) машини/оборудване за преработката на грозде;
б) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;
в) оборудване за контрол на температурата;
г) оборудване за преместване на виното в избените помещения;
д) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
е) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) оборудване за управление на отпадните води;
з) оборудване на инфраструктурата на избата;
и) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното;
к) софтуер за управление на изба;
3. общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на архитек-ти, инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е до 50 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от получателя на финансовата помощ. Максималният размер на общите допустими разходи по мярка „Инвестиции в предприятия“ за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро. Плащанията по инвестиционния проект могат да бъдат окончателни и не се допускат авансови и междинни плащания на финансовата помощ.