Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е приемник на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, но е значително подобрена по отношение на финансираните дейности и възможността за селективност на качествените проекти. Акцентът на настоящата програма са иновационните дейности, технологичното модернизиране и енергийното оптимизиране на предприятията, по-подробно описани в приоритетните оси на програмата. Бюджетът на ОПИК за целия период до 2020г. възлиза на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

ОПИК 2014-2020 се гради на 5 приоритетни оси, които рамкират планираните за финансиране направления и дейности, както и разпределението на ресурсите по програмата, както следва :


ПО 1: Технологично развитие и и новации - 295 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета)

Фокус: Засилване на иновационния капацитет в предпритията, насърчаване на научноизследователска дейности и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса, при което да се осъществи връзка между бизнеса и науката.

Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации”

Примерни дейности:

 • Подкрепа за иновативни предприятия за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели
 • Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научноизселдователски организации и други предприятия
 • Подкрепа за иновативни стартиращи предпрития
 • Подкрепа за социални иновации
 • Подкрепа за развитие на партньорства между бизнеса и научните среди, стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации
 • Предоставяне на иновационни ваучери за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди, за маркетингови и организационни иновации
 • Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания

развитие на тематично фокусирани сертифициращи и измервателни лаборатории

лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на опитни образци и полезни модели

технологични центрове, специализирани по сектори

подкрепа за развитие и надграждане на пилотния проект за технологичен парк „София Техпарк“


ПО 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета)

Фокус: Насърчаване създаването и развитието на предприятия в България чрез подкрепа за усъвършенстване на технологиите и повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на българските фирми.

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП”

Примерни дейности:

 • Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори
 • Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез въвеждане на водещи технологични решения
 • Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията
 • Подобряване на производствените процеси чрез въвеждане на международно признати стандарти
 • Подкрепа за покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати чрез ваучери за сертификация
 • Подкрепа за въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на бизнеса (ЕRP) и системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство (CAD/CAM/CAE)
 • Насърчаване развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост
 • Насърчаване на културни и творчески индустрии


ПО 3: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията – 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета)

Фокус: Повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност в предприятията, ефективността в производството и преноса на енергия.

Инвестиционен приоритет 3.1.: "Енергийни технологии и енергийна ефективност”;

Инвестиционен приоритет 3.2.: „Ресурсна ефективност”

Примерни дейности:

 • Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията
 • Предпроектни проучвания, анализи и оценки за развитие на системи за съхранение на енергия и умни мрежи за ефективно електроснабдяване
 • Инвестиции в трансформатори и батерии, измервателни прибори и софтуерни продукти
 • Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини
 • Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения
 • Внедряване на съвременни безотпадни технологии
 • Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали
 • Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“
 • Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините


ПО 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета)

Инвестиционен приоритет 4.1.: „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия”


ПО 5: Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена и подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата. Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия.

Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса.

ПРОЦЕДУРА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МСП"


Краен срок на приема на проектни предложения:12 октомври 2016 г.

Допустими проекти:

Проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата и извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) и да го представят за разглеждане от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) не по-късно от 10 август 2016г.

Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

Интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ

Минималният размер на БФП е 50 000 лв., а максималният 1 500 000 лв. за всички категории предприятия.

I. Интензитет на БФП по Елемент А „Инвестиции“ (задължителен елемент!):

1) Интензитет на помощта в режим „минимална помощ”

 • БФП - до 70% от общите допустими разходи за всички категории предприятия
 • минимална сума на БФП - 50 000 лв.;
 • максимална сума на БФП – 391 166 лв.

2) Интензитет на помощта в режим „регионална помощ”

Категория на предприятието

Макс. интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Макс. интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Мин. сума на БФП

Макс. сума на БФП

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

50 хил. лв.

1,5 млн. лв

Средни предприятия

60 %

35 %

50 хил. лв.

1,5 млн. лв

Забележка: В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или с основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

3) Интензитет на помощта врежим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

 • Микро и малки предприятия – до 65%
 • Средни предприятия – до 55%

Забележка: При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду трите приложими режими на държавна/минимална помощ

II. Интензитет на БФП по Елемент Б „Услуги“:

1) Приложимият режим по този елемент е „минимална помощ”. Интензитетът на помощта е 90%.

*Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 години.

Основни изисквания за допустимост на кандидатите:

- Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите (или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство)

- Трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.)

- Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност според КИД-2008 в един от следните сектори:

 • B „Добивна промишленост“
 • C „Преработваща промишленост“
 • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
 • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“
 • F „Строителство“.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“:

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.
 • Всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че дейностите, свързани с въвеждане на ВЕИ, не представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.

Елемент Б „Услуги“:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А
 • Публичност и визуализация
 • Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност
 • Разходи за СМР: (i)на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност
 • Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) – до 20 000 лв
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта
 • Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А
 • Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв.
 • Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

Елемент А „Инвестиции“:

Забележка: За да са допустими разходите за СМР те следва да представляват ДМА и да водят до подобряване на функционалните характеристики и до повишаване стойността на производствената сграда, производствено помещение или актив, към който се отнасят.

В случай че дейностите по Елемент А включват :

− Извършване на (i) СМР на производствените сгради и/или

(ii) СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит и/или

− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

Елемент Б „Услуги“

Забележка: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия)съгласно КИД 2008 г.
 • се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране
 • включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини

Максимална продължителност на дейностите по проекта:18 месеца


ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“


Краен срок за подаване на проектните предложения: 15 август 2016 г.

Интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ:

БФП - до 70% от общите допустими разходи

 • минимална сума на БФП - 50 000 лв.;
 • максимална сума на БФП – 391 166 лв.

*Процедурата се изпълнява в режим „де минимис“, според който максималният размер на помощта за едно предприятие и свързаните с него предприятия заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро за сектора на товарни шесейни превози) за период от три бюджетни години.

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които:

 • Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
 • Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 • Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и среднитепредприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
 • Не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г.
 • Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС
 • Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Разходи за услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина
 • Микро предприятие≥ 250 000 лева
 • Малко предприятие≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

Високотехнологични и средно високотехнологичнипромишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологичнипромишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
  • Дейности за услугиповъвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001),системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

1.2Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001),системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДСISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

*Посочените системи за управление в съответствие с национални/европейски/международни стандарти не са изчерпателно изброени, като е допустимо въвеждането и сертифицирането ипо други стандарти, но само в случай че същите могат да се удостоверят със сертификатза съответната/ите въведена/и система/и за управление.

** Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.

1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление

2. Постигане на съответствие на продуктите с национални/европейски/международни стандарти

3.Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени

практики (ДПП)

3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики

4.Ре-сертификация на системите за управление – услуги и/или инвестиции ново оборудване и софтуерни приложения

5.Реинженеринг на процесите в предприятията – специализирани консултантски услуги и/или инвестиции в ново оборудване и софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията

6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина

6.1 Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина

6.2 Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1.Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

Тези дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията

2.Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

3.Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

4.Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедуратаИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

5.Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

III. Дейности завизуализация на проекта

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните разходи:

I. Разходи за услуги

1.Разходи за услуги по въвеждане и/или сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

2.Разходи за услуги във връзка с:

- постигане и/или оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (вкл. съответствие с хармонизирани европейски стандарти);

-постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

-присъждане на екомаркировката на ЕС

3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и/или сертифициране на добри производствени практики

4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията

5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление

6. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието- управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите впредприятията

7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas)

- изготвяне на проспекти (вкл. информационни меморандуми и оценки на предприятието), извършена от лицензирани инвестиционни посредници

-публикации в пресата

-изготвяне на кратки представяния на компанията

-разходи за техническа изработка, превод и отпечатване на представителни материали

-командировки в страната и чужбина

-такси, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина

II. Инвестиционни разходи

1.Разходи за придобиване и въвежданена ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)

2.Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за;

-въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление

-постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с т.нар. „съществени изисквания“, национални/европейски/,международни стандарти и екомаркировкста на ЕС

- внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики

- препроектиране/реорганизация на бизнес процесите като резултат от използваните услуги за реинженеринг на процесите

-ре-сертификация на системи за управление

-въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

NB: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект, като посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).

III. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лева

Максимална продължителност на дейностите по проекта:18 месеца