Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и към модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР. Общият бюджет на програмата е почти 1.1 млрд. евро.


Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” е с бюджет 1, 27 млрд. лева и е с нaй-голям дял от общия бюджет на програмата. Тя включва две тематични цели.

- „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“

- „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.

Инвестиционни приоритети:

 1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила
 2. Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта
 3. Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 4. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции
 5. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 6. Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” е с бюджет 658 млн. лева и обхваща само по-слабо развитите региони и целевите общности на мигрантите, ромите и други маргинализирани групи.

Инвестиционни приоритети:

 1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 2. Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
 3. Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 4. Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

Приоритетна ос 3. „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ще подкрепя проектни предложения за повишаване институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни, както и такива идеи, които допринасят за една по-ефективна публична администрация в сферата на човешките ресурси и социалните услуги. Бюджетът на мерките, предвидени в тази приоритетна ос е 86 млн. лева.

Инвестиционни приоритети:

 1. Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

По четвъртия приоритет „Транснационално сътрудничество“ ще се отпускат безвъзмездни финансови помощи за насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности, недопускането на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. Ще подкрепя и сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в направление: „Инвестиране в хора и умения”. Бюджетът по тази мярка е 39 млн. лева.

Инвестиционни приоритети:

Последната приоритетна ос №5 „Техническа помощ”. Тя ще спомага за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.

Потенциални бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) са работодатели и клъстери; самостоятелно заети лица; неправителствени организации; образователни и обучителни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; държавни институции; доставчици на здравни услуги; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; държавни предприятия; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията.

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.В момента няма отворени процедури по Опертаивна програма "Развитие на човешките ресурси".

ПРОЦЕДУРА "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"


Краен срок за подаване на проектни предложения: 14.06.2016г., 17:30ч.

Интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ

За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране, т.е. интензитетът на помощта е 100%.

За големи предприятия интензитетът на помощта е 80%.

Приложимият режим на финансиране е „de minimis” със следните условия:

 • Минимален размер на БФП – 50 000 лв.
 • Максимален размер на БФП – 391 166 лв.
 • Максималният размер на помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи за едно предприятие или група предприятия, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 бюджетни години.

Основни изисквания за допустимост на кандидатите:

- Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство. За предприятие се счита всеки субект, регистриран по реда на Търговския закон.

- Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013

- Кандидатът разполага с финансов капацитет за 2015г. и 2016г. (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

*За новорегистрирани предприятия се взима периодът от регистрацията на предприятието.

- Когато кандидатът е предвидил по проекта Дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд.

- Допустими кандидати по Дейности 3.3 „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед РД-01-898 от 09.11.2015 на Министъра на труда и социалната политика. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната (КТТ за 2016г. – 0,66).

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 • Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:

- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот

- Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;

- Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

- Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;

- Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;

- Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;

- Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.

* В случай, че работното място на лицето е извън населеното място, където то е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км в едната посока

- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд

- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване. Обучението трябва да представлява допълване на знанията, а не да замества задължителните обучения и инструктаж.

- Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика. В тази дейност не се включва извънредния инструктаж за безопасност на труда съгласно чл.16, ал. 1, т.3 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г.

ВАЖНО: Дейности за организация и управление на проекта и дейности по информиране и публичност са задължителни за всяко проектно предложение.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за материали
 • Разходи за услуги
 • Разходи за строително-монтажни дейности – до 20% от общите допустими разходи
 • Непреки разходи
 • Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, наети по Дейности 1, 2, 3 и 4
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейности 1, 2 и 3
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4
 • Разходи за специализиран софтуер, необходим за осъществяването на Дейност 1
 • Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2
 • Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейности 1, 3 и 4
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност – до 2% от общите допустими разходи
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейности 1, 2, 3 и 4
 • Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – до 10% от общите допустими разходи

 • Разходи за организация и управление - до 10% от общите допустими разходи по проекта

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.ПРОЦЕДУРА "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"


Всеки кандидат, при разработване на проектното си предложение, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
· Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.

В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.

В случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно обучение по професионална квалификация, преподавателите/обучителите трябва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни;

В случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно обучения по ключови компетентности, преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и опит в съответната област.

Допустими дейности, за които може да се кандидатства:

1. Наемане на безработни лица за период до 12 месеца – Задължителна дейност

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на безработни лица от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.
Важно: Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.
Следва да се има предвид, че Работодателят е длъжен да запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите работни места за минимум 12 месеца, без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им. Това задължение е записано и в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица.

3. Предоставяне на обучение на вече наетите лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Закупуването на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар е допустимо, единствено ако във Формуляра за кандидатстване е ясно обоснована необходимостта му за създаването на новите работни места за представителите от целевата група. Предназначението на закупеното оборудване следва да се запази от кандидата за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група


Продължителност на дейностите
Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.