Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) е една от най-богатите програми по отношение на типовете дейности, които финансира и разполагаща с най-голям ресурс - бюджетът на програмата възлиза на 2,9 млрд. евро.

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 има три основни цели:

1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост.

2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Програмата е структурирана около пет тематични приоритета и петнадесет приоритетни области на политиката за развитие на селските райони. Освен това за постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани интервенции, включващи стимулиране на иновациите и трансфер на знания и информация, като по този начин, тя адресира всичките приоритети/приоритетни области на политиката за развитие на селските райони на Общността.

Основните направления (мерки), които ще се финансират са следните:


Мярка 1. Трансфер на знания и действия по осведомяване

Основни бенефициенти:

Организациите, които предлагат обучителни курсове, семинари, демонстрации и посещения на земеделски стопанства


Мярка 2. Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Основни бенефициенти:

Доставчиците на консултантски услуги


Мярка 4. Инвестиции във физически активи

Основни бенефициенти:

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества

Общините в селките райони и държавните предприятия


Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия

Основни бенефициенти:

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества, особено млади земеделски производители


Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Основни бенефициенти:

Общините в селките райони и държавните предприятия

Читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината

Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията


Мярка 8. Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите

Основни бенефициенти:

Физически, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи, наематели, сдружения на горепосочените, МСП, както и горски стопани, доставчици на услуги


Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

Основни бенефициенти:

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества


Мярка 10. Агроекология и климат

Основни бенефициенти:

Земеделски стопани (физически и юридически лица)


Мярка 11. Биологично земеделие

Основни бенефициенти:

Земеделски стопани (физически и юридически лица)


Мярка 12. Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите


Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Основни бенефициенти:

Земеделски стопани (физически и юридически лица)


Мярка 14. Хуманно отношение към животните

Основни бенефициенти:

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества


Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство

Основни бенефициенти:

Собствениците, наемателите или управителите на горски територии


Мярка 16. Сътрудничество

Основни бенефициенти:

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества


Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР) ЛИДЕР

Основни бенефициенти:

Общините в селките райони и държавните предприятия


Мярка 20. Техническа помощ

Горепосочените мерки са допълнително специфицирани в подмерки, като всяка една от тях осигурява финансиране за строго определени допустими дейности и разходи. Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на посочените координати или да изпратите запитване чрез формата за контакт.