„Хоризонт 2020“ e осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. Евро, което е с почти 30 млрд. евро повече от предишния период. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя на състезателна база, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.

„Хоризонт 2020“ е отворена за всички. Кандидатстването ще става по опростени правила и процедури. Този подход, при който на преден план е същността на проекта, а не формата на кандидатстване гарантира бързото стартиране на нови проекти, и следователно по-бързо постигане на видими резултати. Правилата са изготвени така, че да гарантират справедливост, да защитават участниците и да осигуряват правилното изразходване на публични средства.

Допустими кандидати:

 • За стандартни научноизследователски проекти — обединения от поне три юридически лица. Всяко лице трябва да е установено в държава членка на ЕС или в асоциирана държава.
 • За други програми като Европейски научноизследователски съвет (ERC), Инструмент за МСП, програми на националния или обществения сектор, координиране и подкрепа, обучение и мобилност — минималното условие за участие е едно юридическо лице, установено в държава членка или в асоциирана държава

Инструмент за МСП

Чрез Инструментът за МСП, като е част от 8мата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, Европейският съюз иска да финансира най-иновативните малки предприятия, които имат висок потенциал за растеж. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (фаза 1) и за демонстрационни проекти (фаза 2) по бърз и опростен начин. Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (фаза 3).

Програма ЕВРОСТАРС е съвместна инициатива на ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС (7РП). Целта й е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност.

Програмата ЕВРОСТАРС предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.

ЕВРОСТАРС подкрепя развитието на бързо продаваеми иновативни продукти, процеси и услуги, които помагат за подобряване на ежедневието на хората по целия свят. Това е идеалното първа стъпка в международното сътрудничество, което дава възможност на малките предприятия да се комбинират и да споделят опит и да се възползват от работа отвъд националните граници.

ЕВРОСТАРС е съвместна програма между EUREKA и Европейската комисия, съфинансирана от националните бюджети на 34 участващи държави и страни-партньори, както и от Европейския съюз чрез Хоризонт 2020. В периода 2014-2020 г. програмата е с общ бюджет от € 1.14 млрд.

COSME e програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия на ЕС. Бюджетът на програмата за периода 2014-2020г. е 2,3 млрд. евро, като от него почти 1,4 млрд. евро се разпределят за заеми и рисков капитал, които могат да бъдат допълвани от национални финансови инструменти за МСП.

Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през периода 2007-2013 г., в съответствие с Рамковата Програма за иновации (CIP), с изключение на иновационните дейности, които ще бъдат подкрепяни от програма „Хоризонт 2020“.

В обхвата й са 4 (четири) области на подпомагане, в т.ч.:

 • Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
 • Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
 • Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
 • Насърчаване на предприемачеството.

COSME има за цел да улесни малките и средни предприятия (МСП) при получаването на достъп до финансиране във всички фази на жизнения им цикъл - създаване, разширяване или бизнес трансфер. Благодарение на подкрепата на ЕС предприятията имат по-лесен достъп до гаранции, заеми и собствен капитал.

Механизми на COSME за осигуряване на по-добър достъп до финансиране за МСП

Механизъм за гарантиране на заеми - чрез него програмата ще осигурява гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции (напр. на гаранционни дружества, банки, лизингови компании), така че те да могат да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на малките и средни предприятия. Очаква се, че COSME ще даде възможност на 220 000 — 330 000 фирми да получат финансиране в общ размер от 14 до 21 млрд. евро.

Капиталов механизъм за растеж, посредством който ще бъде предоставен рисков капитал на фондове за дялово участие, инвестиращи в МСП с най-голям потенциал основно през етапите на разширяване и растеж. Благодарение на този механизъм между 360 и 560 предприятия ще имат възможност да получат капиталови инвестиции с общ размер от 2,6 до 4 млрд. евро.

COSME за подпомагане на интернационализацията и достъпа до пазари

Програмата финансира мрежата „Enterprise Europe“ (EEN), която се състои от над 600 бюра в повече от 50 държави и оказва подкрепа на представителите на малкия и среден бизнес при намиране на партньори, при запознаване със законодателството на ЕС и при получаване на достъп до финансиране от ЕС.

Със средства от COSME се финансира и разработването на информационни сайтове и портали, целящи подпомагане на развитието на предприятията чрез предоставяне на информация и повишаване на осведомеността. Пример за такива уебинстсрументи са бизнес порталът „Вашата Европа“ или порталът за интернационализация на МСП. Първият предоставя практическа онлайн информация за предприемачи, които искат да започнат дейност в друга държава членка. Вторият е насочен към мерките за подкрепа на предприятия, които искат да развиват стопанска дейност извън Европа.

Програмата осигурява финансирането и на бюрата в помощ на МСП, осигуряващи съвети и подкрепа по въпросите за правата върху интелектуалната собственост в страни извън ЕС.

С финанси на COSME се подпомага и Център за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония. Целта е насърчаване на всички форми на промишлено, търговско и инвестиционно сътрудничество чрез разпространяване на информация относно достъпа до японския пазар и улесняване на обмена на опит и ноу-хау между предприятията от ЕС и Япония.

Клъстерите в Европейския съюз също могат да се възползват от възможностите, които предоставя COSME. Специално внимание е отделено на междуотрасловото сътрудничество и най-вече на подкрепата за нововъзникващите отрасли, както и на цифровизацията на стопанската сфера и насърчаване на електронните умения и електронното лидерство.

Насърчаване на предприемаческата култура

Програмата се включва с редица дейности в изпълнението на плана „Предприемачество 2020 г.“ Част от тях са обмен в рамките на програми за мобилност, научни изследвания, разпространяване на най-добри практики и пилотни проекти в области като обучение за предприемачи, менторство или разработване на указания и услуги за подпомагане на нови и потенциални предприемачи, включително на такива в младежка и в по-напреднала възраст, както и на жени предприемачи. Пример е "Еразъм за млади предприемачи“, която подпомага нови и бъдещи предприемачи да придобият необходимите умения, за да управляват и развиват предприятия, посредством съвместна работа с опитен предприемач в друга държава за период от един до шест месеца.

COSME е специално насочена към цифровото предприемачество, което да използва оптимално възможностите на цифровите технологии, като с това гарантира своята конкурентоспособност и растеж.

Бенефициенти на програма COSME:

 • действащи малки и средни фирми, на които се дава възможност за по-лесен достъп до финансиране, консолидация и растеж за техния бизнес
 • бъдещи предприемачи (включително млади хора) – оказване на помощ при устройване на собствен бизнес
 • национални, регионални и местни власти – предоставяне на инструменти за ефективни реформи в прилаганите политики.

Програма LIFE 2014-2020 е разделена на две подпрограми:

 1. Подпрограма за Околна среда с три приоритетни области:
  • Околна среда и ресурсна ефективност;
  • Природа и биологично разнообразие;
  • Управление и информация, свързани с околната среда.
 2. Подпрограма за действия по Климата:
  • Смекчаване на изменението на климата;
  • Адаптация към изменението на климата;
  • Управление и информация, свързани с климата.

Бенефициенти по Програма LIFE могат да бъдат обществени и частни органи.

Размерът на финансовия пакет за изпълнението на програмата LIFE за периода от 2014 г. до 2020 г. е 3 456 655 000 Евро.

а) 2 592 491 250 Евро от общия финансов пакет, посочен в параграф 1, се отпуска за подпрограмата за околна среда;

б) 864 163 750 Евро от общия финансов пакет, посочен в параграф 1, се отпуска за подпрограмата за действия по климата.

За проекти от България е предвиден финансов ресурс в размер на 3,04% от общия бюджет на програмата.

Особено внимание ще бъде обърнато на транснационални проекти, които обхващат сътрудничество на организации от различни държави, като минимум 15% от бюджетните ресурси ще бъдат предоставени на такива проекти.

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата европейска програма за образование, обучение и спорт Еразъм+ обединява седем от съществуващите до 2013-а година програми: „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни, което осигурява интегриран подход за ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на орбазованието, обучението, младежта и спорта.

Новата програма цели също така да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като едновременно с това насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

Общ бюджет 14,7 млрд. евро
Освен това чрез бюджета на ЕС за външна дейност бяха предоставени 1,68 млрд. евро за финансиране на действия с трети страни (страни партньори).
Общо възможности за мобилност Над 4 милиона души
Висше образование Около 2 милиона студенти
Професионално образование и обучение Около 650 000 студенти
Мобилност на персонала Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на образованието и младежки работници
Схеми за доброволчество и младежки обмен Над 500 000 млади хора
Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми Около 200 000 студенти
Съвместни магистърски програми Над 25 000 студенти
Стратегически партньорства Около 25 000 партньорства, свързващи 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия
Алианси на знанието Над 150 алианса, създадени от 1500 висши учебни заведения и предприятия
Секторни алианси на уменията Над 150 алианса, създадени от 2000 институции в областта на професионалното образование и обучение и предприятия