Във връзка с влезлия в сила на 25/12/2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, както и поради големия брой получени коментари по време на публичното обсъждане и свързаните с тях промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Управялващия орган по ОПРЧР взе решение да публикува документите по процедурата за второ публично обсъждане.

Екипът на ИННОВАТИКА би искал да информира всички заинтересовани, че второто публично обсъждане приключи на 07.04.2016г. в 17:30ч. Управляващият орган ще вземе предвид всички изпратени коментари при окончателното формулиране на Насоките за кандидатстване.

Очаква се до края на месец април да са готови финалните версии на всички документи по процедруата и тя да бъде отворена за прием на проектни предложения.

Резюме на предварителните насоки можете да намерите в приложението по-долу.