Въвежда се облекчен ред при обявяване и подаване на офертите в процедурата за избор на изпълнител с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Облекчената процедура бе приета с ПМС 160/ 1.07.2016 г., като постановлението се отнася до бенефициентите, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Според новите правила, бенефициентите ще публикуват процедурата с публична покана за избор на изпълнител в ИСУН, като в същия ден бенефициентът може да публикува поканата и в национални или регионални медии, на своя уебсайт, или да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията. Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата.

Освен това, публичната покана трябва да включва задължителна информация, като например какъв е основният критерий за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.

Всички публични покани от бенефициенти ще бъдат достъпни в портала за електронни услуги на ИСУН 2020. След регистрация в портала, в раздел „Е-тръжни процедури“, потребителят ще има достъп до списъка с публикуваните покани и възможност да подаде оферта до съответния бенефициент по електронен път.