Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

За финансиране са одобрени 8 микропредприятия, 21 малки и 24 средни предприятия. Още 63 микропредприятия, 56 малки и 4 средни предприятия са в резервния списък, което означава, че са преминали успешно оценката, но са получили относително по-малък брой точки и наличните по процедурата средства не са стигнали за тях.

Управляващият орган по процедурата обяви в края на миналата година, че поради извънредно големия интерес по тази процедура, той има готовност да отпусне още 100 млн. лева за финансиране на проекти от резервния списък. Все още няма точна информация на какъв принцип ще се разпределят средствата между проектите от трите крайни срока.

Можете да изтелите списъците с одобрените и резервните проекти тук: