Държавен фонд „Земеделие“ стартира приема на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Срокът за подаване на документи е до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Финансовата помощ за приетите заявления е в размер на 30 млн. eвро, като ДФ „Земеделие“ ще подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на 15 000 евро.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да подпомогне икономическото развитие на малките земеделски стопанства, тяхната модернизация и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Допълнителна информация и необходимите документи за участие в подмярката може да намерите на страницата на ДФ „Земеделие“