Ние от „ИННОВАТИКА“ ЕООД сме ориентирани на първо място към клиента и неговите нужди. Консултацията, както и проучването на подходящи за клиента програми са напълно БЕЗПЛАТНИ.

Защо да изберете нас?

Притежаваме доказан опит в управлението и разработването на проекти в областта на иновациите, научно-изследователската и развойната дейност, лозаро-винарския сектор, повишаване квалификацията на служители на държавни институции, организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната и др.

Ние сме модерна консултантска компания с успешно реализирани проекти по различни национални оперативни и европейски програми и продължаваме да концентрираме усилията си в:


Оперативни програми и национални фондове:

 • Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 и 2014-2020
 • Национален иновационен фонд към Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП
 • Лозаро-винарска програма към Изпълнителната агенция по лозата и виното
 • Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” към Министерството на образованието и науката
 • Програма за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните


Програми с директно европейско финансиране

 • Рамкова програма "Horizon 2020" за научни изследвания и иновации
 • Програма ЕВРОСТАРС и инициативата ЕВРИКА за НИРД
 • Програма COSME за Конкурентоспособност на малките и средни предприятия
 • Програма LIFE за финансиране на действия за околната среда и климата
 • Програма ЕРАЗЪМ + в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и др.