55 Aleksandar Stamboliyski blvd., fl.3
1000 Sofia

office@innovatika.bg

mob. +359 889 797 797
tel: +359 2 451 88 41